next up previous contents
Next: Het entameren van workshops Up: rapportage Previous: Drie voorbeelden van bijdragen

De wetenschappelijke activiteiten sedert zomer 1997

Het LC is in de zomer van 1997 geopend. De eerste jaren, voordat er financiële steun voor workshops was van FOM en NWO, konden workshops alleen geïnitieerd worden door collega's die niet alleen wetenschappelijk enthousiast waren, maar die ook bereid waren extra tijd te steken in het verwerven van extra fondsen. Niettemin zijn er vanaf het begin een aantal succesvolle workshops gehouden. Een lijst van alle workshops en het voorlopige programma van 2001 is opgenomen in appendix C. Toen er eenmaal een budget was toegezegd door de stichting FOM voor fysica workshops (in 1997), en door NWO voor workshops in de overige gebieden (1998), werd het mogelijk systematischer op grond van adviezen van leden van de wetenschappelijke raad, collega's in Nederland of het buitenland te vragen een workshop op het Lorentz Center te houden. Dit weerspiegelt zich in de sterke groei van het programma in 1999 en met name in 2000.

De overzichten in appendix C van de activiteiten die op het LC gehouden zijn illustreren dat het programma van meet af aan een mix is geweest van activiteiten van diverse soort. Dit is een direkte weerspiegeling van het feit dat het LC in feite een experiment betrof, waarbij al doende ervaren moest worden wat de mogelijkheden en beperkingen waren. Allereerst moest er naamsbekendheid worden opgebouwd, binnen de beperkte ruimte die er met name in de beginperiode was -- zoals hierboven is aangegeven is er pas de laatste twee jaar financiële ruimte om naar buiten te treden. Ten tweede moest de staf worden opgebouwd en moest uit de praktijk blijken hoe een dergelijk centrum gerund kon worden. Ten derde moest uit ervaring blijken welke activiteiten aantrekkelijk waren en georganiseerd konden worden. De aard en omvang van de aktiviteiten die de afgelopen jaren georganiseerd zijn op het LC zijn daarom in de loop van de tijd enigszins verschoven. Ruwweg kunnen de volgende soorten aktiviteiten onderscheiden worden binnen het programma van de eerste jaren:

Nogmaals zij benadrukt dat deze mix van aktiviteiten een weerspiegeling is van de beperkingen en mogelijkheden van de startfase, en van het feit dat uit ervaring geleerd moest worden wat de meest zinvolle aktiviteiten zijn. In de toekomst zullen duidelijke keuzes gemaakt moeten worden welke aktiviteiten wel en welke niet in de missie passen, en over de balans tussen de bijeenkomsten van verschillend type.


next up previous contents
Next: Het entameren van workshops Up: rapportage Previous: Drie voorbeelden van bijdragen
Erik Deul
2001-08-23