next up previous contents
Next: De organisatiestructuur van het Up: rapportage Previous: De wetenschappelijke activiteiten sedert

Het entameren van workshops

De manier waarop workshops geëntameerd zijn, is in de afgelopen jaren duidelijk verschoven. In de beginfase, toen er ook maar zeer beperkte mogelijkheden waren voor financiële steun, is vooral gebruik gemaakt van lokale collega's die enthousiast waren om een workshop te organiseren en bereid waren met een organisatie in opbouw te werken. De toekenning van startsubsidies van FOM en NWO heeft het mogelijk gemaakt om na het inwinnen van adviezen over geschikte onderwerpen en coordinatoren workshops te entameren. Gaandeweg zijn er daardoor steeds meer workshops gekomen die door niet-Leidse coordinatoren werden georganiseerd: in 2001 zullen het merendeel van de workshops in essentie door wetenschappers van andere (buitenlandse) universiteiten worden georganiseerd; bij veel van de overige workshops spelen Leidse collega's vaak meer de rol van een lokaal contactpersoon dan van de ``trekker'' van de bijeenkomst.

Een ander opmerkelijk feit is dat steeds vaker deelnemers van workshops op het LC spontaan met de vraag komen of ze zelf in de toekomst een workshop kunnen organiseren: in 2001 zijn er 6 workshops die door dergelijke ``tweede generatie'' bezoekers georganiseerd worden; in vijf gevallen gaat het daarbij om buitenlandse ``trekkers''. Twee van de drie workshops die al voor 2002 gereserveerd staan vallen in deze categorie.

Het LC heeft een jaar of drie geleden een Wetenschappelijke Raad ingesteld (zie appendix A voor de samenstelling). In de afgelopen jaren hebben de leden van de raad een adviserende rol gespeeld in de vorm van het geven van suggesties voor mogelijke onderwerpen voor workshops aan de direkteur.

Tot nu toe is het in de praktijk bijna altijd mogelijk geweest om voorstellen voor interessante workshops op het LC onderdak te bieden, maar het animo voor het organiseren van bijeenkomsten op het LC is inmiddels zo groot dat er in de toekomst alleen de beste voorstellen gehonoreerd zullen kunnen worden. Bovendien is het wellicht gewenst om bewuster het netwerk van contacten binnen bepaalde subgebieden uit te breiden. Het ligt voor de hand om dit met name te doen door de rol en omvang van de Wetenschappelijke Raad uit te breiden. Hier wordt in secties 10 en 11 op terug gekomen.


next up previous contents
Next: De organisatiestructuur van het Up: rapportage Previous: De wetenschappelijke activiteiten sedert
Erik Deul
2001-08-23